1 5 1, 2, 3, 4, 5  

  Empty

   j.j 19/6/2007, 12:09

  30lkpyo
  Da_2
  301fzo9
ی ی
ی ی ٔ ی - ͘ ی ی (۱۴۹۴-۱۵۰۶) - ј .
ی ی ی ϐی یی ی ݘ ʘ یʝی ی ی.
ی ی
ی ۵۴ ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی . ی ی ی ی ی ی ʝی ͘. ی ی ی ی ی ی ی ѐییی ی ی ی یی ی. ی ی ϐی ی ی ی ی ϐی ی ی Ԙ ǁی ی (ی) ѐ ی .
ی ی . ی ی ͘ ѐ ی . ی ی ی ی ј . ی ی ԁی ی ی ی یی . یʘ ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ѐ ی ѐ ی ی ی . ی ی ی ی . ی یی ی . ј ی ی ی ی ی. ی ی ʐی . ی ԡ . ی ی ی ی ی ی ѐ ѐی ԁ ی ی یʝی ԁ ی ی یی ی ی ی .
ی ی 捘 یی ی. ی یی сی ی یی.
ی ی ی ԁی . ی یی ی ی. ی ی ی ی. ی Ϙی ی ی ԁی ی ی ی ѐی ԁ ی . ی یی ی ԁ ѐی . ی ی ی ی ی یی یی Ϙی ی. ԁ ی ی .


19/6/2007, 13:05 3 .
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   j.j 19/6/2007, 12:22

ی ی ی ی !
... ǐ ی یی ی ی 2 ی ی ..
  01

.. ی ی ی ی یی ی ی .. ی ی ی ݘی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ...
ی ی ی ی یی ی ی...
  02

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ϐی یی ی !
  03

ی Ԙی ی ی...
  04

Ԙی ی ѐ ی ....
  05

ی ی Ԙی ی ...
ی ی ی ǘ ( ی) ی ی ی ی...
  06

... ی ی ی ی ی ی ی ی 3 ی ! ی ی یی !
  07

ی ی ی ی .. ی ی ی ی ی ی ی ی یʿ!
  08

Ԙی ی ی ی ی .. ی ی ی ی ǐ ی Ș ی ی ی !
  09

ی ی ی ی ی ی ی ... ی ی ی ی ی Ș ی !
  10

ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ...
  11

ی ی ی ...
  12

ی ݘ ی ...
  13

ی ݘ ی ی ѐ ی ی!
  14

... ی ی ی یی ی ی ! ی ی ی ی ی یی ی ...
Ԙی ی : ی ی ی ی ی ی ... ی ی ی ی ی ... ی ... ی ی ی ی !
  16

ی ی ی ی ی ی Ԙی !
  17

ی ی ی ی یی ی ی ( یی ی )
  18

.. ǐ ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ǐ ی !
  19

ی یی ѐ ی ...
  20

Ӂ ی ی یی ی ѐ ی ...
  21

ی ی ی ی ی ی یی ی ǐ ی ی ...
(Ԙ ) ی ی ی ی ... ی ی ... ی ی ی ی ..
Ԙی !
Ԙ Ԙ ی Ԙ ی ی Ԙ ..
  22

ی ی ǐ ј یی ی یی ی
  23

... ی Ԙ ی ی ی !! ی ی ی !
  24
  25

ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی!
ی ی ی ی یی یی ی ..
  26
ی Ә ییی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی... ی Ә ی ی ی ǘ ǐ ی یی ...
  27

ی ی ی 捘 ی ی ǘ ی ی ی ی ی ...
  28

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی Ȑی ی ی ی ی ی ی .
  29

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ! ی یی ی ی ی ی ی ! ی ی ی ی ی ی ...
  30

... ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ... ی ی ی ی یϐیی ی ... ی (یی) ی ی !!!!!!!
  31

ی ی ی...

  32

ی ی
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   oscar 20/6/2007, 00:50

یی ی

ی ی ی ی یی shaki


Very Happy

ی ی ی Șی ی ǁی ی Evil or Very Mad
oscar
oscar
ی

: 618
Age : 35
Registration date : 2007-04-15

Ґ   

  Empty :

   j.j 20/6/2007, 07:48

ی ی یی ی ی Very Happy
یی یی јی эی ی Very Happy
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   naz khatun 22/6/2007, 15:23

یی ی ی
ی


یی
flower

ی ǡ ی ی ی
naz khatun
naz khatun
ی

: 898
Age : 35
:
Registration date : 2007-04-12

Ґ   

  Empty :

   hichkas 22/6/2007, 18:10

.. Sad
hichkas
hichkas


: 1173
Registration date : 2007-06-05

Ґ   

  Empty :

   j.j 23/6/2007, 12:37

j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   j.j 23/6/2007, 12:38

naz khatun : یی ی ی
ی


یی
flower

ی ǡ ی ی ی
ی ی ی ی khejalat
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   j.j 23/6/2007, 12:42

ی ی ی !
... یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی .
  01

ی ی ی ی Ԙ ی یی ی .
  02

ی ی Ԙ ی ی ( یی) ی ǐ ی ی ! یی ی ی : " ی ی ی" ی ی ی ی یی !
  03

ی ی Ԙ Ԙ ی ی .
ی ی یی ݘ ی ی ی ی ی ...
  04

ی ԁ ی ی ی
  05
ی یی ԁ ی ی یی ی ی : ی! ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی! ...
  06

ی ی یی ی ی یی ی ی ݘ ی ی ی ! ѐی
Ӂ ی ی ی ی ی ...
  07

یی یی ԁ یی یی ی ی ی :
" یی ی ʘ ی ی ѐ ی ی ی!" یی ی ی : " ی ی ی ی"
  08

ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ...
  09

ی ی ...
  10
ی ی ی !
  11

ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی یی ی Ә ی ی Ԙ ی ی...
  12

ی ی ی ... ی ی ی ی یی ی ی ی ی یӐ ی ی ی یی ...
ی ی ی یӐ ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی
  13
یӘ ی Ә ی یی Ԙ ی ی...
  14

ی ی (ی) ی یی ی ی ی ԁ ی ی ی ی ی ی .
... Ӂ یی ی ی ...
...ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ..
  15

... ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی...
یی Ԙ ی ی ی ی ...
  16

.. ی ی ی ی ی ی ی ... ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ! ی ی ی یی ی Ϙ ی ی یی ی ی ...
  17

ی ی یی ی ی ی ی ǐ ی ...
  18

یی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی... ی یی ی ی ی ی ی ...
ی ی ی ...
  19
ی ی یی ی ی ی : "ی ی ǎ !"
ی ی ǎ یی ی ی ی ی ѐی ی ی ی !
  20

یی Ԙ ی ی ی ی ... Ԙ ی یی ی ی ..
  21

ی "" ی ... Ԙ ی "" ی ی ی ی ی ..
  22

... ی ی ی " -" ی ( "") ی ی ی Ԙ ی ی ی ...
  23

ی ی ی ی ی ی ...
ی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ʿ
  24

ی ی ی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی !
  25
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   j.j 23/6/2007, 12:53

ی 34
  ZEaiPNP
  IcV9t
  RnFBE
  TeIE0AkY
  PBRDM
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   hichkas 26/6/2007, 03:12

j.j :

ژیی ی khejalat
hichkas
hichkas


: 1173
Registration date : 2007-06-05

Ґ   

  Empty :

   j.j 26/6/2007, 03:43

ی یی ی ی
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   j.j 26/6/2007, 12:14

ژ ی ј ی - ی [ ژ ی ی ]یی ژ ی ј ی ی ژ یی . ی ی . ی ی ی :

  S03........  S02........  S01


  S10........  S04........  S05
  S09........  S12........  S08
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   j.j 26/6/2007, 12:16

  S10
ی ی ی ی [ ی ی ]
  Final_r1_c2
  117 ییی "ی " 57 ی ȝی ی ی یʝ 86 Șی یی ی . ѡ ی ی ی ی ی "ی " 57 ی 92 ی ی ی ی ی .
  ChLogo-37
  115 ی "ی " ǘ ی ی ی ی Ș Ș MBC ی 2003 . ی ی ϐی ی ی یی ی .ی یی ی ییی ی ی 䐡 ی ǁѡ یϡ ییی ی ǁ ... ϡ ی ی ی ی ی . ی یǡ ی ی .
  200403220017_01
  Igoogleی ی ی 15 Ӂ 2003 Ș MBC ی 47 58 ی . ی Ș ییی ی 2004 ی یی ییی . Ӂ 2005 Ș TVB 䐝 ی یی ی .
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   j.j 26/6/2007, 12:18

ی ی ی ! [ ی ی ی ی ]
Ha-ji-min _ ی ی
ی ی یی ی ی ی ی Ԙی ی ی ی .

ی ی ی ی ی Ԙی . ی ԁی ی ی ی ی یی ʘ ی ی ی ی Ԙی .

ی ی ی ی ی ی .

  508asnm
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   j.j 26/6/2007, 12:21

یی ی ی (ی) [ ی ی ]

ی . ی ی ی . ی Ȑ ی Ԙ ی ǐ ی ǘ ǘ ی ی . " ی ی ی ی ǘ . ǐ 4 ی ی .
ی ی ی ǐ э ی ی ی ی ی ی یی ѐ ی ǐ ی ǐ ی ی daejanggeum.blogfa ( ی ) .
ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ییی . ی ی :

Original Korean theme song soundtrack for Jewel in the Palace, 900 KB

Zhang Shaohan's version of Jewel in the Palace theme song, 878 KB

Kelly Chan's version of Jewel in the Palace theme song, 880 KB

Kelly Chan's Chinese version of Jewel in the Palace theme song 165 KB

Acoustic version of Jewel in the Palace theme song 583 KB

China Tang Can version of Jewel in the Palace theme song 1.8 MB

OH NA RA - ORIGINAL THEMESONG 4,18MB

THEMESONG BY KELLY CHAN 4,16MB

ی ژ ی ی ی ی [ ی ی ی ی ]

ی ی ژ ی ی ی (ی ) یی :
  68kqxkh
ی ی ی ی Very Happy
ی ی [ ی ی ی ]
ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی یύǿ
ی ی یی ی 塘ѐییی ی... ی ی یی ی ی ی یی یییی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ..
ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙی ǘ ی ی ϐی ی ی ( ی ی ی ҘϘی ی یی ... ی .)
ی ی ی ϐی ی ی ј ی ی ϐی .
ǐ یی ی ǁ ǐ ǘی ی ی ی ی ی ی یی ی ԁ ǐ ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ǘ ی ی.( ی ی ی ی ǐ Lee young ae یی ی ی ی .)
ی ǐ ی ی ی .
ی ی ی э ی Ȑی ی ی ѐ (ی یی .)
ی ی یی ی ی ی ی јی ی Ϙ ݘ ʡی ѐ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ǘ .
ی ی ی ی یی ی ѐ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ȁ. ی ی ی эیی ی ی .
یی ی ǘی ǐ یی ی ی ی ی јی ی ϐیی ی ی ی јی ی یی یی ی ѐ ی ی ی ی ی ی 捘 ی ی ی .
ی یی ی یی ј یی ی ی یی یǐ ی ی Ȑی ی ی یی یی ی ی ی یی ݘ ی ی ی .
ی یی ی ی ی ȍی ی ی ϐی یی ݘ ρ ی ی یی ی ی.
یϐ ی ی یی ی یی ی ی ی ی.
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   j.j 30/6/2007, 06:06

ی ی !
.. Ԙی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ȑ!
  01

ی ی Ԙ !
  02

Ԙ ی Ԙ ی ی ی Ӂ ی ی ی
  03

ی ی Ԙ ی ǐ ی ...
  04

Ԙ ی Ԙی ی یی Ԙ ی ...
  05

ی ی Ԙ ی ی ی ی
ǐ ی ی ی ی ی ی ی ..
  06

ی ی یی Ԙ ی ی ..
  07

ی ی Ԙ ی ی ...
  08

ی ی ی Ԙ ی ی Ԙ ی ی ی...
  09

Ԙ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ...
  10

ی ی ی ی Ԙ ی ی ȍ یی Ԙ (ȍ ) Ԙ ی یی ی !
  11

ی ی ی ی ی ی ...
ی ی Ԙ ی
  12

ی Ԙ Ԙ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی...
Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ...
  13

ی ی ی ی ...
  14

ی ...
  15

ی ی ی ی Ԙی ی ی ی یی ی ی ی ...
  16

Ԙ ی ی ی ی ی ی! ی ی ی ی
ǐ ی ی ی ی یی ی ی ی ...
  17

ی ی ی ی ی ی ... ی ی یی !
  18

ی ی ȍ یی ی .. ی ی ی ..
  19

ی ( ȍ) Ԙ ی ی ی ...
  20

ی ی Ԙ ی ی ی Ԙ ی یی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی!
  21

ی ϐ Ԙی یی ی ی یی یی ی ...
  22

ی ǘ ی ی ی ی ی...
  23

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
  24

ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی !
  25

ی ی ی .. ی ی ی : " ی ی ѐ ѐ ی ی ی Ԙ ǐی ی ی Ԙ یی یی"!
  26

یی ی ی ی ...

  27
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   j.j 30/6/2007, 06:12

ژیی ی یԐ
  4zbxbt2
  5xr3n8k
  Cinebus_2001
  54lv5p5
  6bj1mvk
  6450fep
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   j.j 8/7/2007, 06:58

ی ...
یی ی ǐ یی ی ی ی ی ی ی یʿ!

... Ԙ ϐی ی ј ǐی ی ی ی ی ی
  01

ی Ԙ ی ی ی ʿ! ی ی !
  02

Ԙ ی ی ی ی ی ی Ԙی Ԙ ی ی ی ی ی ی ʿ!
  03

Ԙ ی ی ی ی Ԙ یی ی ی ی ی ...
  04

ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی...
ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی
  05

یی ی ی ..
  06

.. ی ی ی ی ی Ԙ ی ǐ ی ی ی یی ǐ ی ی ǐ ..
  07

Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ...
  08
ی ǐ ی ی ی Ȑ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ...
  09

ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ! ی ی ǐ ی ی ϐی ی ǐ ی ی ϐی !
  10

ی ی ی یʿ ی ی ی : ǐ ی یی ǐ ϐی ی ! ی ی ی ϐی ی ʿ ی ی ی : ϐی ی ϐی
  11

ی ی ی ی یی ی : " ی ی ی ی ϐ ی ی ʘ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی! " Ӂ ی ی ی ی ی
Ԙ ی یی (ی ی ǘ ǐ ) ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ǐ ی Ԙ 3 ی!
  12

ی ی ݘ ی ... ǐ !
  13

ی یی ی Ԙ ی یی ی !
ی ی یی...
  14

ی ی ی!
یی ی ی ی ی یی ی!
ی ی ی ی ی ی ی..
ی ی ی " Ԙی ی ی" ی ی ی ی!
  15
  16

Ԙ ی ...
  17

ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی یی ! ی ی یʿ ی ی ! Ӂ ی ی ی ..
  18

ی ی ی یј ی ǐ ی ǐ ی ی ی ی ... ی ی ی ی
  19

یӐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی !
  20

ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ..
  21

ی ی Ԙ ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ..
  22
Ԙ ی ی Ԙ ی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ...
  23
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   j.j 8/7/2007, 07:01

ی ی 36

  6ajx8p3
  4ku6cdh
  52bdcfo
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   j.j 8/7/2007, 07:04

یی ی

오나라 오나라 아주 오나 : ǐ یی ی ییϿ
가다라 가다라 아주 가나 : ǐ ی یϿ


나나니 다려도 못 노나니 : ی ǐ یی ی.

아니리 아니리 아니 노네 : . . ی ی.

오지도 못하나 다려가마 : یی ی ییی ی .
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   j.j 8/7/2007, 07:05

j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   j.j 9/7/2007, 08:12

Ӑ
  2

Ӑ
  3

  1
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

  Empty :

   j.j 9/7/2007, 08:28

!!!

ѐ ԁ .

  2
....

  3
ǐ Ȑ . ѐ .

  4
.

.

ǐ .....

.

  5
.

  6
.

( Ȑ )

߁ .
  7
ԁ э .

  8
.

  9
ǁ . .

  10
忿

Ȑ

Ͽ

  11
ǐ .
  12
ϐ э ...... .

  13
ϐ .

  14
ϐ .

  16


ی ی ی ی ی ی ی ی...

  15
.

  18
ی یی ی ی ی
  21


  20


  17
.

.

.

  22
  23
Ȑ .

ԁ .
  19
j.j
j.j


: 5585
Age : 43
:
Registration date : 2007-04-16

Ґ   

1 5 1, 2, 3, 4, 5  

Ґ


 
: